Komparation - Kursusbeskrivelse  
     
   

 

Antropologer har alltid hevdet at antropologien er et fundamentalt sett komparativt fag, et fag som samler data om ulike samfunn, sammenligner disse og trekker slutninger på dette grunnlaget. Samtidig eksisterer det også en sterk tradisjon i faget hvori det hevdes at enhver kultur er unik og usammenlignelig. I nyere tid har mange postmodernistiske antropologer hevdet det siste syn med styrke. Men idealet om antropologien som et komparativt fag er langt fra dødt. Fremstående postmoderne antropologer som Roy Wagner og Marilyn Strathern har i utstrakt grad arbeidet komparativt.

Spørsmålet om komparasjon står eller ikke står i hjertet av det antropologiske prosjekt, kan ikke besvares med et simpelt "ja" eller "nei". Det reiser en rekke fundamentale filosofiske, etiske og praktiske spørsmål som antropologer må ta stilling til.

Dette kurset tar utgangspunkt i slike tanker. I første modul leses først en rekke eksempler på ulike antropologiske komparative analyser og det gis et teorihistorisk riss av komparasjonsdebatten (uke 44-45). Dernest diskuteres to ulike forlengelser av denne debatten: innen antropologisk teori om identitet (uke 46) og innen anvendt antropologi (uke 47). I uke 48 gjennomgås et eksempel (fra Øst-Europa) på hvordan et sett av komparative antropologiske begreper har utviklet seg.

I annet modul, som avholdes i foråret 2001, diskuteres først betydningen av typologier i antropologisk komparasjon (uke 6); dernest (i uke 7) forholdet mellom det kom-parative prosjekt og såkalte "Great Divide" teorier (som kan betraktes som typologier med bare to typer). Det gåes s å i dybden med en utvalgt enkelt problematikk knyttet til hvordan Selvet kan inngå i og yte motstand mot ulike komparative prosjekter (uke 8-9), og det avrundes med et øst-europeisk "extended case", en komparativ analyse med fokus på Selvet (uke 10).

Kurset vil gå over to moduler, første modul i efteråret 2000, annet modul i foråret 2001. Det anbefales å følge begge moduler. Hvert modul avsluttes av et heldags-seminar, hvor de studerende i grupper fremlegger forarbeider til den skriveøvelse som avslutter kurset. Det andre hel-dagsseminaret vil avholdes som en konferanse, med tidsbegrensning på fremlegg og organisert diskusjon.

I pausen mellom de to modulene kan de studerende arbeide med skriveøvelsen.

I de øvrige uker av kurset vil det holdes 90 minutters forelesninger på tirsdag over nær-mere angitt litteratur. På torsdag vil man de fleste uker arbeide i grupper med "cases" - kortere tekster som forholder seg mer indirekte til tirsdagens temaer. Uke 47 ledes av gjesteforeleser med eget opplegg.

I forbindelse med hvert modul vil de studerende lese én monografi, som det vil bli forelest over én uke.

 

 

Institut for Antropologi, Københavns Universitet
Frederiksholms kanal 4, DK-1220 København K, Denmark
Tel: +45 35323464 - Fax: +45 35323465 - E-mail: reception@anthro.ku.dk