Rapport om bruk av IT i undervisningen

Institut for antropologi - Københavns Universitet

Finn Sivert Nielsen (29.6.2003)

Innhold

1. Bakgrunn
2. Kurs om kjønn, efteråret 2003
3. Fordeler ved IT-assistert undervisning

a) Oversikt, tilgjengelighet og informasjonsrikdom
b) Enkelt å opprettholde kontakt
c) Gjenbruk av individuelle kurskomponenter
d) Gjenbruk av hele kurs til selvstudium

e) Komponenter som kan brukes i veiledning

4. Anbefalinger

 

1. Bakgrunn

Jeg har i de siste år avholdt i alt 7 kurs (noen over to moduler) hvor jeg har benyttet meg av enten kurshjemmesider (5 kurs) eller blackboard (2 kurs). I efteråret 2003 avholder jeg et 8. kurs i denne rekken, hvor jeg benytter en hjemmeside sammen med en lukket side på groupcare for medlemmer. I tillegg har jeg vært helt eller delvis ansvarlig for fire hjemmesideprosjekter, alle med antropologisk innretning. (For detaljer, klikk her.)

På denne bakgrunn har jeg samlet opp en del ideer og erfaringer som evt. kunne inkorporeres i en plan for hvordan IT skal brukes mer aktivt og produktivt i undervisningen på IA.


2. Kurs om kjønn, efteråret 2003

Jeg har i løpet av forårssemesteret 2003 utarbeidet et to-moduls kurs (om kjønn) som skal avholdes til efteråret. Kurset er delvis laget som et slags demonstrasjonsstykke, som kan vise noen av de muligheter IT-assistert undervisning har. Kursets forside ligger på denne adressen:

http://www.fsnnielsen.com/kur/2003-2_Gender/ 

Jeg kommer imidlertid til å linke direkte til kursets enkelte komponenter (og til komponenter av enkelte tidligere kurs) i løpet av diskusjonen nedenfor.


3. Fordeler ved IT-assistert undervisning

a) Oversikt, tilgjengelighet og informasjonsrikdom

En hjemmeside kan inneholde store mengder informasjon, ordnet på en oversiktlig måte, som er tilgjengelig for alle som har en computer med nettilkobling. Klikker man seg inn på linken ovenfor, og klikker man så på bildene, kommer man til kursets egentlige hjemmeside (forsiden er kun til pynt!). Man kan linke direkte til denne siden fra sin computer, hvis man har en dårlig nettforbindelse og ikke vil vente på bildene.

http://www.fsnielsen.com/kur/2003-2_Gender/innhold.htm (1) 

På denne siden finner vi flere typer informasjon:

Detaljrikdommen i den informasjon som gis kan være meget stor. Kursets "Fulle undervisningsplan" inneholder således (1) en kronologisk ordnet leseliste, med (2) spørsmål til tekstene til hver uke, (3) en del supplerende litteratur, (4) en kort kommentar til hvert stykke litteratur på listen og (5) links til relevante nettsteder tilknyttet hver enkelt tekst:

http://www.fsnielsen.com/kur/2003-2_Gender/leseliste.htm 

Leslisten har nesten 100 titler, og uten den detaljerte gjennomgangen ville den bli fullstendig uoverskuelig. De mange lenkene gir også adgang til tekster på nettet som kan brukes som supplerende litteratur. Her er noen eksempler på lenker som man vil finne i den fulle undervisningsplanen:

http://www.socio.ch/sim/index_sim.htm 
http://www.wits.ac.za/fac/arts/sociology/foucault.htm 
http://nimbus.temple.edu/%7Ejruby/wava/powder/stranger.html 

b) Enkelt å opprettholde kontakt

Ved å knytte en ekstern tjeneste (som groupcare eller blackboard) til hjemmesiden, kan man opprette en automatisk mailingliste til alle deltagere, en automatisk oppdatert deltagerliste osv.

Dette er implementert på kjønnskurset, på siden: "Kursdeltagere". Deltagerlisten kan kun sees av påmeldte deltagere, så lesere av denne rapport vil ikke se listen. Deltagere vil imidlertid se en fullstendig navneliste, med email, telefonnummer og andre opplysninger for hver av de andre deltagerne, nederst på denne siden:

http://www.fsnielsen.com/kur/2003-2_Gender/deltagere.htm 

c) Gjenbruk av individuelle kurskomponenter

Som antydet ovenfor er det en rekke elementer i dette kurset som kan gjenbrukes i andre kurs. Vi har allerede sett sidene med "Online tekster om kjønn". Disse er deler av en online database med antropologiske tekster som Kari Helene Partapuoli og jeg har bygget opp over de siste årene. Databasen, AnthroBase (www.anthrobase.com) inneholder p.t. ca. 120 antropologiske tekster av forskjellige slag og er i stadig vekst. Tekstene er indeksert etter tema, citation, region, samt forfatter og tittel. Det er mulig å lenke direkte til hver enkelt tekst på AnthroBase, til hver enkelt kategori i databasen (lenken "Online tekster om kjønn" er et eksempel på dette; se ovenfor), samt til forfatterinformasjon og begrepsdefinisjoner som finnes samlet i en "Online anthropological dictionary" på AnthroBase. Slike links kan brukes aktivt i ulike kurs. (Det er også mulig å bidra til databasen og online ordboken for både studerende og lærere som ønsker det.) Her er noen eksempler:

Tekster fra Syd-Asia:
http://www.anthrobase.com/Browse/Reg/Asi/SAsia/browse-SEAsia.htm
 
Tekster som omtaler Bourdieu:
http://www.anthrobase.com/Browse/Cit/B/pierre_bourdieu.htm
 
Tekster som diskuterer byråkratier og moderne institusjoner:
http://www.anthrobase.com/Browse/Thm/B/bureaucracies.htm 
Kort biografi og informasjon om Bateson:
http://www.anthrobase.com/Dic/eng/pers/bateson_gregory.htm 
Kort omtale av kybernetikk:
http://www.anthrobase.com/Dic/eng/def/cybernetics.htm
Citation indeks:
http://www.anthrobase.com/Browse/Cit/browse-citation.htm 
Tematisk indeks:
http://www.anthrobase.com/Browse/Thm/browse-theme.htm 
 
Noen eksempler på tekster på AnthroBase:
http://www.anthrobase.com/Txt/L/Lie_B_01.htm
http://www.anthrobase.com/Txt/S/Smedal_Kapferer_01.htm
http://www.anthrobase.com/Txt/G/Gravenhorst_Kristensen_01.htm
http://www.anthrobase.com/Txt/L/Lindquist_G_01.htm
http://www.anthrobase.com/Txt/E/Eriksen_T_H_&_Nielsen_F_S_01.htm

AnthroBase og enkelte andre nettressurser er laget med gjenbruk for øyet. Det er imidlertid mange typer ressurser som ikke finnes på nettet, og det er ingenting i veien for at IA selv bygger opp et ressursbibliotek som kan gjenbrukes med letthet i ulike undervisningssammenhenger. Jeg har utviklet én slik ressurs til kjønn-kurset - en kort innføring i hvordan man lager hjemmesider:

http://www.fsnielsen.com/kur/2003-2_Gender/hjemmesidekurs.htm 

Denne komponenten er utformet som en integrert del av kjønnskurset, men den kan lett endres, så den får et annet utseende, og inngår som en generelt redskap til bruk i andre kurser:

http://www.fsnielsen.com/kur/2003-2_Gender/hjemmesidekurs_generalisert.htm 

Et annet eksempel på en komponent som kunne standardiseres på denne måten, er denne synopsis-guideline:

http://www.fsnnielsen.com/kur/2002-2_EastEur/guidelines.htm

Det kan også f.eks. utvikles egne regionale eller tematiske litteraturlister. Eksempler som allerede ligger på IAs hjemmeside eller på mine kurssider er:

http://www.fsnnielsen.com/oeur/resources/bibliography/ 
http://www.anthro.ku.dk/Ressourcer/Forskningsbibliografier/vietnam.htm 

Enkelte kurs-leselister kan benyttes på samme måte:

http://www.fsnnielsen.com/kur/2001-II_Post-Com/Alphabetical-reading-list.htm 

Det finnes allerede et ganske stort antall av slike kurskomponenter som kunne standardiseres, samles på et sted og gjenbrukes og videreutvikles til bruk med stadig nye kurs.  

d) Gjenbruk av hele kurs til selvstudium

Mitt kjønnskurs er laget med gjenbruk for øyet. De detaljerte kommentarene og lenkene som er knyttet til kursets "Fulle undervisningsplan" gjør det enklere for selvstuderendende å orientere seg i stoffet. Det samme gjør de detaljerte beskrivelsene av kursets oppbygning og formål, det lille hjemmesidekurset etc. Kurset har en egen side med opplysninger om hvordan selvstudium kan skje:

http://www.fsnielsen.com/kur/2003-2_Gender/selvstudium.htm 

e) Komponenter som kan brukes i veiledning

De synopsis guidelines som vi har sett ovenfor er eksempler på hvordan man kunne bygge opp et lite bibliotek av tips og retningslinjer som i noen grad kunne lette veiledningssituasjonen. Jeg går f.eks. med planer om å samle opp noen av de mest allminnelige feil folk gjør når de skriver engelsk. Mange av de tingene vi sier til alle våre studerende når vi veileder dem, kunne med fordel samles og utbygges. Det gjelder alt fra bibliografiske standarder, til stilistiske tips, til råd om hvordan analyser, metodeavsnitt, feltmateriale etc. kan skrives inn - f.eks. i et spesiale. Alle lærere kunne med letthet bidra til en slik samling - som så kunne ordnes og indekseres på lett tilgjengelige og praktiske måter. Man kunne også lett inkorporere relevante deler av studieplanene i en slik oversikt.

Et eksempel: For 14 år siden hadde jeg et skrivekurs hvor en del generelle skrivetips ble samlet opp etter hver gang. Disse har jeg senere lagt ut på min hjemmeside. De tre små dokumentene ser slik ut:

Tipsfil 1 Tipsfil 2 Tipsfil 3

Det er ikke vanskelig å forestille seg hvordan noe slikt kunne bygges ut til en mer systematisk skriveveiledning.


4. Anbefalinger

Det legges en langsiktig strategi på IA for å bygge opp en database av felles undervisnings- og veiledningsressurser som er tilgjengelige på nettet. En handlingsplan kunne være:

 1. Man fortsetter å undervise lærere i kurshjemmesidekonstruksjon. Det lages i den forbindelse noen enkle modell-hjemmesider som man kan bruke som utgangspunkt når man vil lage et kurs. Det undervises også i hvordan online ressurser (som AnthroBase eller blackboard) kan utnyttes i forbindelse med kurshjemmesider. Man kunne f.eks. tilby et fast kurs i begynnelsen av hvert semester, hvor lærere fikk lage hjemmesider til kurs de selv skal holde senere i semesteret. I forbindelse med et slikt kurs kunne man også klarlegge mulighetene og behovet for å utarbeide nye felleskomponenter.
   
 2. Eksisterende gjenbrukbare kurs- og veiledningskomponenter samles og redigeres. Det lages en systematisk ordnet side med lenker til disse komponentene og korte beskrivelser av dem, slik at de blir lett tilgjengelige for lærere som vil bruke dem. Etterhvert som det blir flere komponenter i samlingen, kan de indekseres etter tema, kurstype etc. I samlingen kan det også inngå en mindre samling lenker til særlig gode ressurser på Internett (f.eks. siden om Simmel som vi så ovenfor).
   
 3. Det avholdes et seminar, hvor eksisterende kurs- og veiledningskomponenter presenteres, og behovet for (og interessen for å lage) nye kompenenter kartlegges.
   
 4. Mulighetene for selvstudium inntenkes i nye kurser, slik at man gradvis bygger opp et bibliotek av ferdige kurser som studerende kan selvstudere, evt. bruke som utgangspunkt for sine egenproduserte kurser. Studerende som lager nye kurser til selvstudium kunne også få disse publisert som hjemmesider. En slik samling av kurser til selvstudium ville gi et mye bredere kurstilbud enn vi ellers kan tilby med allminnelig undervisning. Hvis kursene er godt tilrettelagt, kan dette i det lange løp frigjøre lærere for noe undervisning.
   
 5. Det utarbeides en online bibliografisk database som omfatter alle tekster som det eksisterer mastere for, og som nye master-tekster legges inn i automatisk. Databasen kan brukes til å generere regionale og tematiske litteraturlister som kan benyttes: (a) under planlegning av kurser, og (b) av studerende som kilde til supplerende litteratur. (Dette er den mest krevende operasjonen som foreslås her. Den vil kreve at man investerer i et egnet databaseverktøy og setter av tid til å legge inn den relevante informasjon.)
   
 6. Utarbeidelse av kurskomponenter innarbeides i arbeidstidsregnskapet. Utvikling av komponenter og hele kurs som kan gjenbrukes teller et visst antall poeng i arbeidstidsregnskapet. Dette vil oppmuntre folk til å bidra til ressurssamlingen. 

Appendiks

Kurser med hjemmesider som jeg har avholdt ved IA

Kvalitative metoder for 4. semester (Forår 2000) - Blackboard side (nedlagt)
Er antropologi et komparativt samfundsfag? (Efterår 2000 - Forår 2001)
Kvalitative metoder for 4. semester (Forår 2000) - Blackboard side (nedlagt)
Steps to an anthropology of post-communism (Efterår 2001)
Contextualizing Context (Forår 2002)
Power, State and Nationalism in East/Central Europe (Efterår 2002)
Introduksjonskurs til Europa som region (Forår 2003)
Kjønn - begjær, bilde, makt (Efterår 2003)
Klikk her for å se en full oversikt over kurser og kursmateriale som jeg har lagt ut på nettet.

Hjemmesideprosjekter jeg har vært involvert i:

www.anthro.ku.dk  IA's hjemmeside. Jeg var med på utarbeidelsen av flere versjoner av denne, men har per i dag ikke noe med siden å gjøre.
www.anthrobase.com  AnthroBase. Siden drives av meg selv og Kari Helene Partapuoli. AnthroBase er en søkbar, flerspråklig database med antropologiske tekster som er indeksert etter tema, region, citation, forfatter og tittel. AnthroBase inneholder p.t. ca. 120 tekster og er i stadig vekst. AnthroBase driver også en "Online anthropological dictionary" (under utarbeidelse), med adressen:
http://www.anthrobase.com/Dic/eng/ 
http://www.fsnnielsen.com/oeur/ Østgruppens hjemmeside. Denne inneholder en del regionale ressurser, en lukket side for medlemmer, informasjon om gruppen og dens medlemmer, informasjon om det internasjonale nettverket vi er i ferd med å bygge opp, m.m. Siden drives av meg selv.
www.fsnielsen.com Min personlige hjemmeside. Denne inneholder ganske omfattende ressurser, bl.a. en oversikt over kurser og kursmateriale jeg har lagt ut på nettet, et tyvetalls online tekster m.m.
Klikk her, for å se en fullstendig oversikt over alle de delprosjekter som forekommer i de tre sistnevnte sidene, inklusive opplysninger om prosjektenes aktuelle redigeringsstatus.

Noter

1. Den observante leser vil se at vi har flyttet oss ut av mac18-området og inn på min personlige hjemmeside, hvor kurset ligger foreløpig fordi det er lettere å redigere det der.