Antropologiens teorihistorie - Del 2: Forår 2004
ved Finn Sivert Nielsen

UndervisningplanGrunnbok:
R. John McGee & Richard L. Warms: Anthropological Theory. An Introductory History. Mountain View, Calif.: Mayfield Publising Co., 2004 (3rd edition). Heretter "AT" (sidene er litt større enn normalsider).
Kompendiet:
Inneholder 6 artikler og diverse utdrag fra: Thomas Hylland Eriksen & Finn Sivert Nielsen: Til verdens ende og tilbake: Antropologiens historie. Bergen: Fagbokforlaget, 2002. Herefter "E&N".


Onsdag 4.2: Antropologiens historie frem til 2. verdenskrig

Onsdag 11.2: Strukturfunksjonalismen og Manchesterskolen
Manchesterskolen (E&N: 127-32)
1956 Max Gluckman: The Licence in Ritual (AT: 202-215)

Onsdag 18.2: Samhandling og systemteori
Samhandling og systemteori i USA (E&N: 114-16 og 146-50)
1955 Gregory Bateson: A Theory of Play and Fantasy (i: Steps to an Ecology of Mind [1972], New York: Ballantine.)

Onsdag 25.2: Britisk individorientering
Metodologisk individualisme ved Cambridge (E&N: 132-137)
Barth og transformasjonen av nordisk antropologi (E&N: 137-46)
1966 Fredrik Barth: Modeller av sosial organisasjon (i: Manifestasjon og prosess [1994], Oslo: Universitetsforlaget.)

Onsdag 3.3: Amerikansk systemorientering
Fra nyevolusjonisme til kulturøkologi (E&N: 120-124)
1967 Roy Rappaport: Ritual regulation of environmental relations among a New Guinea People (AT: 316-329)

Onsdag 10.3: Den franske inspirasjon: Britisk meningsteori
Fra funksjon til mening: Evans-Pritchard, Turner og Douglas (E&N: 152-57)
1966 Mary Douglas: External Boundaries (AT: 526-35)
1967 Victor Turner: Symbols in Ndembu Ritual (AT: 536-53)

Onsdag 17.3:Amerikansk meningsteori
Symbolsk antropologi: Fra Kroeber til Geertz og Schneider (E&N: 158-63)
1973 Clifford Geertz: Deep Play: Notes on the Balinese Cockfight (AT: 553-74)

-- Pause: Metodekursus --

Onsdag 14.4: Nymarxisme
Den nye marxismen; Strukturmarxisme (E&N: 176-82)
1975 Maurice Bloch: Property and the End of Affinity (i: M. Bloch (red.): Marxist Analyses and Social Anthropology, London: Malaby Press - ASA Studies 2)

Onsdag 21.4: Etnisitet, kjønn og "det nye feltarbeidet"
Etnisitet (E&N: 192-196)
1971 Harald Eidheim: Assimilation, Ethnic Incorporation and the Problem of Identity Management (i: Aspects of the Lappish Minority Situation, Oslo: Universitetsforlaget)
Feminismen og det refleksive feltarbeidet (E&N: 189-92)
1970 Jean Briggs: Kapluna Daughter (i: P. Golde (red.): Women in the Field. Anthropological Experiences, Chicago: Aldine)

Onsdag 28.4: Praksis
Praksisteori (E&N: 196-99)
1984 Sherry Ortner: Theory in anthropology since the 60's (Comparative Studies in Society and History, Vol.26:1, s.126-66)

Onsdag 5.5: Postmodernisme
Modernismens endelikt?; Den postkoloniale verden; Nye veier - eller tilbake til Boas? (E&N: 207-19)
1986 Vincent Crapanzano: Hermes' Dilemma: The Masking of Subversion in Ethnographic Description (AT: 593-608)

Onsdag 12.5: Oppsummering