Teorihistorie
Institut for Antropologi, Copenhagen University
Finn Sivert Nielsen

Første semester: Antropologiens historie frem til 1950

Kursusbeskrivelse

Førstesemesterskurset i teorihistorie gjennomgår antropologiens tilblivelse som fag og utvikling frem til ca. 1950. Med bakgrunn i de idehistoriske strømninger i tiden rundt 1800 skisseres fremveksten av klassisk tysk og fransk sosiologi (Marx; Durkheim, Weber, Simmel), ogtidlig amerikansk, tysk og britisk antropologi (Morgan, Bastian, Tylor, Frazer).

Mens den klassiske sosiologien i stor grad danner grunnlaget for senere antropologis teoretiske orienteringer, definerer den tidligste antropologi fagets empiriske og tematiske interessefelter.

Derefter gjennomgåes grunnleggelsen av moderne antropologi tidlig i det 20. århundre, i USA (Boas), Storbritannia (Malinowski, Radcliffe-Brown) og Frankrike (Mauss). I denne perioden skjer det viktige metodiske nyvinninger (særlig av Malinowski) som vil definere fagets egenart for all tid fremover, samtidig som det også skjer et møte mellom de klassiske sosiologiske teorier (særlig Durkheim) og den tidlige antropologis gjenstandsfelt.

Kurset gjennomgår så utviklingen av de klassiske amerikanske (Mead), britiske (Evans-Pritchard) og franske (Lévi-Strauss) tradisjoner frem til ca. 1950, og påpeker visse gjennomgående temaer i denne utviklingen. I annet semester vil faghistorien efter 1950 bli diskutert.