Antropologiens faghistorie
Finn Sivert Nielsen

Institut for antropologi
AnthroBase.com
Courses - home
FSNielsen.com
NECEN.org

Del 2: Antropologiens historie efter 1950

Eksamen

Home

Studieordningens og studiehåndbokens regler

Eksamen på 2. semester faghistorie er en mundtlig prøve over opgivne spørgsmål. Der er i år udarbejdet i alt 18 spørgsmål, og den studerende skal trække eet af disse og besvare det. NB! Antallet spørgsmål til eksamen er af eksamenstekniske årsager blevet øget fra 7 til 18 - dvs. det er udarbejdet eet spørgsmål med tilknytning til hver af pensumartiklerne. Se nedenfor for flere detaljer.

Eksamen er individuel og kan ikke besvares i grupper.

"Tilladt hjælpemiddel ved eksamen er anvendt kursuslitteratur [grundbogen og kompendiet] og den studerendes egne notater."

Den studerende får 15 minutter efter trækningen af spørgsmålet til forberedelse af sin besvarelse. Besvarelsen selv skal afgives på 30 minutter (inkl. votering).

Oppgaven vil blive bedømt af underviser og intern bedømmer, og vil få karakter efter 13-skalaen. Hvis eksamen ikke beståes, skal ny eksamen afholdes i august 2006. Andet semesters faghistorieeksamen skal være bestået før du kan påbegynde å BA-uddannelsens andet år.
 


Vigtige tillægsoplysninger fra underviseren

Hvert spørgsmål har et tema (angivet i spørgsmålets titel).
Hvert spørgsmål refererer specifikt til een af artiklerne på kursets pensumliste.

Hvert spørgsmål består af tre dele:

 • En ultra-kort faghistorisk baggrund for spørgsmålet. Denne del er kun ment, som en orientering til den studerende, og skal ikke besvares.
 • Et specifikt spørgsmål, der tager direkte afsæt i pensumartiklen
 • Et generelt spørgsmål, der spørger til mere generelle faghistoriske problematikker med tilknytning til spørgsmålets tema (disse problematikker er omtalt i grundbogen, og er blevet diskuteret på forelesningerne)

Til mundtlig-præsentationen, kan den studerende tage udgangspunkt enten i det specifikke eller i det generelle spørgsmål, men begge spørgsmål skal dækkes for at besvarelsen skal vurderes som fuldværdig.

Hvis kun det generelle eller kun det specifikke spørgsmål er besvaret, skal ikke i sig selv medføre at besvarelsen dumper. Dog vil en sådan besvarelse under normale omstændigheder ikke vurderes til bedre end 8.

I vurderingen av besvarelsen vil der desuden lægges vægt på:

 • At der inddrages empiriske eksempler fra teksterne i besvarelsen
 • At der demonstreres et kompetent greb om teoretiske sider ved teksterne
 • At besvarelsen viser forståelse for teksternes faghistoriske kontekst
 • At fremstillingen er klar, nøyaktig, saglig og indholdsrig
 • At der vises et selvstændigt og kritisk greb om stoffet, der præsenteres

Eksamensafviklingen

Eksamen vil blive afviklet på følgende måde:

 1. Den studerede trækker et spørgsmål og har 15 minutter til at foreberede sit svar på det.
 2. Den studerende kaldes ind til mundtlig, og skal i et kort oplæg (5-10 minutter), skitsere et svar på begge dele af spørgsmålet.
 3. Derefter diskuterer så den studerende i 15-20 minutter det trukne spørgsmål med vejleder og bedømmer. Diskussionen skal tage udgangspunkt i den studerendes oplæg, men kan også tage op aspekter af spørgsmålet, der ikke dækkes af den studerende, eller bevæge sig ud i andre dele af faghistoriepensumet.
 4. De sidste 5 minutter af den mundtlige eksamination skal der foretages votering.