9. Mai 2000, Bedford

In English1.

 

Jeg går ned veien

med henne

 

sakte

 

hun stopper hver femte meter

for å undersøke en maur.

 

Vårt første møte.

 

Hun spør

hva er det som rasler

"Ekorn," svarer jeg.

 

"Skal vi plukke blomster til

bordet?" spør hun.

 

Senere,

når vi vender tilbake,

"de voksne maser sånn", sier hun,

når vi nærmer oss huset

for siste gang

 

mens solen steker

maur tripper

ekorn rasler

 

"nå legger vi

blomstene på graven," sier hun.

 

* * *

 

Noen dør.

Det er slik vi blir kjent

med det som skal

komme.

 

 

2.

 

De ba meg komme hit

for å slippe taket.

 

Hun ba meg

gå ned med den lille til vannet.

 

Barnet visste og

visste ikke hva

ventet oss.

 

Barnet sto

på grensen mellom

språk og ikke

språk.

 

Som hun gjorde

da hun ba meg gå

ned.

 

Slipp taket.

Det var det de

alltid sa.

alltid.

 

Under vannet visste jeg bare

at jeg aldri mer skulle

gå ned.

 

 

3.

 

Ikke lenger levende

Hvitt hår som på

en aldrende Barbie.

 

Øyne som stadig

så dypt inn i deg og

langt utenom deg

 

Smilet som så

en kjenning i

en grønn øgle

 

Aldri mer.

 

 

4.

 

Gamle damer.

De er essenser av alder

kondensater av alt som

aldri mer vil være

 

Som gamle trær.

Som

barn som nesten ikke kan snakke

menn som nesten ikke kan gråte

over

gamle damer.

 

Stillheten faller over et helt

kontinent

med ett

er vi grepet av hennes

nærvær,

regnskyllet av hennes

ungdom.

 

Ingen

Andre blomster enn hennes egne.

 

Ingen

likhet mer fundamental

enn denne forskjellen.

 

* * *

 


May 9th 2000, Bedford

På norsk


 

1.

 

I walk down the drive

with her

 

slowly

 

she stops every dozen feet

to investigate an ant

 

Our first meeting.

 

She asks

what's that rustling

"Squirrels," I answer.

 

"Shall we pick some flowers for

the table?" she asks.

 

Later,

as we return,

"the grownups are always nagging," she says,

as we approach the house

the last time

 

as the sun fries

ants skip

squirrels rustle

 

"now we'll put

the flowers on the grave," she said.

 

* * *

 

Someone dies.

That's how we get to know

what's to

come.

 

 

2.

 

They asked me to come here

to let go.

 

She asked me to

go down with the little one to the water.

 

The child knew and

knew not what

awaited us.

 

The child stood

on the boundary between

language and no

language.

 

As she did

when she asked me to go

down.

 

Let go.

That's what they

always said.

always.

 

Under water I knew only

that I would never again

go down.

 

 

3.

 

No longer living

White hair like on

an ageing Barbie.

 

Eyes that still

looked deep into you and

far around you

 

The smile that saw

a familiar in a

green lizard

 

Never again.

 

 

4.

 

Old ladies.

They are essences of age

condensates of all that

never again shall be

 

Like old trees.

Like

children that almost can't talk

men who almost can't cry

over

old ladies.

 

Silence falls over a whole

continent

at once

we are gripped by her

presence,

the rainstorm of her

youth.

 

No other

Flowers than her own.

 

No

similarity more fundamental

than this difference.

 

* * *

 

Finn Sivert Nielsen - Dikt / Poetry