Fjellet i Norge

 
Fjellnorsk for dansker
  
band, skar et band er et høyt og bratt pass hvor to fjellrygger møtes; et skar er et høyt pass som skjærer seg gjennom landskapet
beite område med vegetasjon som husdyr kan leve av; beite kan være godt og saftig, eller dårlig og skrint
betjent hytte (se: hytte)
bjerk, bjørk dansk: birk
blåne fjern ås- eller fjellrygg som ser blå ut på grunn av avstanden; fra et godt utsiktspunkt kan man ofte se blåne liggende bakenfor blåne, med lysere og lysere blåfarge, jo lenger unna de ligger; uttrykket "bak syv blåner" forekommer ofte i norske folkeeventyr, og betegner et fjernt og ubestemmelig sted
botn, brebotn bratt, rund hulning i fjellet gnaget ut av breen
bu (se: hytte)
bygd norsk landområde, gjerne begrenset til en dal eller deler av den, hvor innbyggerne har mye kontakt (for eksempel har man felles kirke og butikk) og man gjerne snakker samme dialekt; tradisjonelt skilte bygder seg fra kontinentale landsbyer ved at bosetningen var meget spredt og det ikke fantes noe oppbygd sentrum
  
egg, rygg en rygg er et langstrakt og relativt avrundet fjellparti som faller av til begge sider men ofte gir mulighet for å gå relativt komfortabelt på selve ryggen; en egg er en meget bratt og smal rygg
ekvidistanse (se: kote)
  
flom dansk: oversvømmelse
fly  (se: vidde)
fonn  (se: snø)
  
geit dansk: ged
gjørme dansk: dynd
  
hei runde, store fjell, ofte ikke så høye og med godt beite; det mest typiske heilandskap er i Setesdalsheiene
heller stor sten med tørr plass under, hvor man kan sitte i ly for regnet eller overnatte; hellere blir ofte bygget ut med stensatte vegger
heng  (se: skrent)
hytte, bu en hytte er en fellesbetegnelse på hus som er satt opp i naturen og som ikke bebos på helårsbasis; hytter varierer fra enkle skjul til store (og meget dyre!) hus; Turistforeningen opprettholder hytter av tre slag: betjente (hvor mat fås servert); selvbetjente (hvor mat kan kjøpes på stedet, som du selv tilbereder) og ubetjente (uten mat); en bu er en enklere hytte, ofte bare med ett rom; noen ganger står buer åpne til fri avbenyttelse; noen buer og hytter er gamle setre eller skjul som i større eller mindre grad er bygd om og modernisert
(se: tind)
  
gjel bratt, ofte stupbratt renne, med en elv som renner i bunnen; de fleste gjel er skapt under istiden av mektige elver som løp under breen
  
kamp (se: tind)
kjerr (se: kratt)
klopp stokker eller stener som er lagt over en myr (eller, noen ganger, en elv) som man kan krysse tørrskodd på
knaus et stykke nakent fjell som stikker opp fra et flatere område eller ut av en bakke
kote, ekvidistanse (klikk her for forklaring)
kratt, kjerr dansk: krat; område dekket med tett, sammenhengende vegetasjon av busker, dvergbjerk eller vidjer
  
lav  (se: mose)
le  (se: ly)
ly, le "å søke ly" betyr, som på dansk, at man går et sted hvor man er beskyttet for vinden; "et le" er et sted av dette slag; "å ligge i le" betyr at man befinner seg et slikt beskyttet sted
li  (se: skrent)
  
meis stiv konstruksjon av metall (evt. tre eller plast) som en ryggsekk er spent fast i, og som gir sekken stabilitet; på eldre sekker er meisen synlig, og ligger mellom sekken og bærerens rygg; på nyere sekker er meisen oftest sydd inn i selve sekkestoffet
merket sti, T-merket sti en merket sti er en sti som er merket med varder, malingmerker og/eller skilt; T-merkede stier er stier som er merket og vedlikeholdt av Turistforeningen og er merket med røde malingmerker (oftest T'er) - og evt. varder
mose, lav norsk "mose" = dansk: mos; lav er en enklere plante enn mose som vokser sakte og ofte på steder hvor ingen andre planter kan overleve (f.eks. på bar sten); på fjellet vokser lav ofte i tynne lag som av og til er fargerike
motbakke  (se: utforbakke)
multer, molter, molte gule bær som typisk finnes på myrer, som regel under eller like over tregrensen; multer er orange og i størrelse og fasong ligner de bringebær (dansk: hindbær); multer regnes som en av fjellets største delikatesser
myr dansk: mose
  
nedgang, oppgang en opp- eller nedgang er ruten opp på (eller ned fra) noe - for eksempel fra skogen opp over tregrensen, fra en dal opp på fjellet, eller fra et platå opp på en topp
niste mat man har med seg på tur
nos (se: tind)
nut (se: tind)
  
oppgang (se: nedgang)
oppakning alt man bærer med seg på tur
  
pigg  (se: tind)
  
ras, skred dansk: skred
regulering, regulert vann elver og vann reguleres slik at deres vann kan benyttes til kraftproduksjon; elver blokkeres gjerne av en demning og vannet sendes vekk i underjordiske tuneller; med demninger kan det også dannes store kunstige vann eller innsjøer, hvor vannstanden varierer sterkt gjennom året, ettersom man fyller bassenget (når det er mye nedbør) eller tømmer det
rein, reinsdyr dansk: rensdyr
rygg  (se: egg)
røys  (se: ur)
  
sekk ryggsekk
skrent, heng, li, kneik forskjellige ord for bratte bakker: en skrent er et generelt ord for en bratt skråning; et heng er typisk brattere og kan ha partier som er vertikale; en li er dekket av vegetasjon - som regel skog; en kneik er en bratt, men relativt kort, bakke; andre ord for bratte bakker er kleiv, brekke, stige - og det finnes dessuten mange andre ord på ulike lokale dialekter
sludd våt, fallende snø, grensende til regn
sau dansk: får
selvbetjent hytte  (se: hytte)
sjark liten, overdekket fiskebåt med motor; brukes blant annet av fiskerbønder i Nordnorge
skar (se: band)
skodde tåke (dansk: tåge)
skur en liten regnbyge
skure en bres slipende bevegelse over undergrunnen; skurestriper er synlige striper på svaberg som er slepet av breen under istiden
snaufjell fjellet over tregrensen
snø, fonn "en snø" (sne) eller "en fonn" er et snødekt område som ligger igjen etter vinteren er over - ofte hele sommeren gjennom; en fonn er gjerne brattere enn en snø, og kan ha en vindblåst fasong som en sanddyne
sopp dansk: svamp
stakk tradisjonelt skjørt av grovt stoff som ble båret av kvinner på landsbygda i Norge
stensetting stener som er satt sammen så de danner en vegg, en mur, en oppbygning under en vei eller sti eller lignende
sti, merket  (se: merket sti)
sva, svaberg et stykke nakent fjell av relativt stor utstrekning som typisk er mer eller mindre glatt og jevnt, og som oftest skrånende; sva kan variere fra stupbratte til flate
  
tind, pigg, topp, nut, kamp, hø, nos dette er forskjellige ord for fjelltopper; av disse er topp det mest nøytrale; tind og pigg er typisk høye, spisse og alpine; en kamp er gjerne et fremstikkende fjell som er bratt på den ene siden; nos og hø er typisk lavere og rundere; en nut er en mellomting; - definisjonene ovenfor er omtrentlige, og man vil oppleve at ordene brukes forskjellig og inkonsekvent i terrenget, avhengig av lokale forhold, historiske tilfeldigheter og dialektforskjeller; - det finnes i tillegg mange andre, mer lokale ord for fjelltopper
tjern, tjørn, tjønn lite vann
T-merket sti  (se: merket sti)
topp  (se: tind)
tråkk den del av en sti som hvor mennesker eller dyr har gått og etterlatt seg en synlig stripe i terrenget hvor vegetasjonen er trampet ned (tråkket skiller seg fra merkene eller vardene som angir hvor stien går)
tue liten forhøyning på bakken skapt ved at planter (typisk gress eller lyng) gjennom mange år har vokst der
tuft grunnmur eller stensetning til et hus; på fjellet finner man ofte tufter etter nedlagte setere, disse varierer fra stenvegger som står igjen nesten hele til knapt synlige voller, overvokst av gress, vidjer og trær
  
ubetjent hytte  (se: hytte)
ur, røys ansamling av sten (klikk her for nærmere forklaring)
utforbakke, motbakke en utforbakke er bakke nedover (som regel bratt); en motbakke er bakke opp (også som regel tung og bratt)
  
vake når fisk kommer opp til overflaten for å fange insekter
vannsig et sted hvor vann (som regel i begrensede mengder) renner i terrenget uten å følge et synlig elve- eller bekkefar; i vannsig består undergrunnen typisk enten av grov sand eller av mose; noen vannsig kan tørke helt ut i perioder når det regner lite; i noen vannsig kommer vannet rett opp av bakken når det regner
varde et merke bygd opp av løse stener som tjener til å markere hvor en sti går eller til å markere spesielle punkter i terrenget (gjerne en topp eller et pass); varder kan variere fra en enkelt sten som er lagt på et synlig sted, til kompliserte, meterhøye strukturer; noen varder man finner i fjellet kan være meget gamle og er bygd opp på en sinnrik og meget solid måte
vatn (et) vann
vidde, fly et stort, flatt fjellparti, typisk beliggende i ca. 1000 meters høyde over havet eller mer; noen vidder kalles flyer - blant annet Valdresflya
vidje en av flere typer lave, tettvoksende busker med seige grener som ofte fletter seg inn i hverandre; et sammenhengende vidjekratt kan være ytterst vanskelig å gå i
  
yr fint regn med små dråper som siver inn overalt; når man går i tett tåke merker man en fuktighet som grenser over mot yr
 
ås relativt lavtliggende og som regel avrundet høydedrag; som regel dekket av skog, evt. med sine øverste partier over tregrensen

Til forsiden