Teorihistorie
Institut for Antropologi, Copenhagen University
Finn Sivert Nielsen

Første semester: Antropologiens historie efter 1950

Skriveøvelse

Innen kursets avslutning, bør de studerende innlevere en skriveøvelse på 5 sider (en side er definert som ca. 2400 anslag inklusive ordmellomrom). Tema for skriveøvelsen er selvvalgt, men jeg har laget noen forslag nedenfor.

Vennligst legg merke til de generelle reglene for skriveøvelsen - klikk her for å se dem!

Tidsfrist for innlevering av skriveøvelsen er: Mandag 9.5
Hvis du har behov for lengre tid, kan du ta kontakt med meg og avtale en utsettelse.
Skriveøvelsen sendes per email til: finn.sivert.nielsen@anthro.ku.dk - husk å legge forsideskjemaet i mitt dueslag!

Oppgavespørsmål:

1. I 1950'erne skjedde det store endringer i britisk antropologi, og to store nye skoler vokste frem og brøt med strukturfunksjonalismen. Diskuter kort bakgrunnen for at dette bruddet kom. Diskuter så forskjeller og likheter mellom de to skolene. Hvorfor oppsto de samtidig?

2. "Symbolantropologi" er en fellesbetegnelse for en nyorientering i faget som skjedde omtrent samtidig i USA og Storbritannia. Beskriv kort de to retningene og deres forhold til tidligere britisk og amerikansk antropologi. Lag derefter en sammenligning: Hvilke forskjeller finner du mellom den britiske og den amerikanske variant av symbolantropologien? Hvordan henger disse forskjellene sammen med forskjellene som rådet mellom britisk og amerikansk antropologi i tiden frem til 1940?

3. Victor Turner og Gregory Bateson hadde i det minste én ting felles: De fikk sin utdannelse i Storbritannia, men flyttet så til USA. Hvordan har denne dobbelte faglige identiteten påvirket deres tenkning? Har det medført noen likheter? Eller er det overhodet legitimt å resonnere på denne måten? Er det en feiltagelse å tro at folks tenkning påvirkes av deres biografi? Du kan, med utgangspunkt i disse to forfatterne, velge å argumentere enten for eller imot dette standpunktet - men du skal altså argumentere! Gå inn i deres tekster og i det du kan lære om de to forfatterne fra grunnboken, og bruk det i et resonnement.

4. Det hevdes ofte at Claude Lévi-Strauss er den største antropolog i efterkrigstiden. Hvorfor tror du folk sier dette? Hva har gjort Lévi-Strauss til en såvidt viktig inspirasjon for mange? (Hvis du venter med å besvare denne oppgaven til slutten av semesteret, vil du bli kjent med flere av dem som ble påvirket av Lévi-Strauss - mange av dem endte med å avvise ham totalt. Du kan i så fall også diskutere årsakene til at så mange brøt med ham.)

5. I 1970'erne vokste det frem tre innflytelsesrike nye retninger i faget: neomarxisme, feministisk antropologi og etnisitetsstudier. Er det en underliggende likhet mellom disse tre retningene? Hva består den i så fall i? (Ingen politiske clichéer, takk, og husk at etnisitetsstudier også skal være med; men hvis du ikke tror du kan se likhetene, bør du nok unngå å besvare denne oppgaven; på den annen side, oppgaven er litt interessant, så prøv gjerne hvis du har noen ideer!) Hvis det finnes likhetstrekk mellom de tre retningene gir det kanskje mening å spørre hvordan de samlet sett bidratt til å endre antropologien...? Det spørres altså her - dypest sett - om hvordan antropologien som helhet forandret seg i løpet av 70'erne. Og husk: Vi snakker ikke nødvendigvis bare om endringer på det teoretiske plan...

6. Hvilke forskjeller ser du mellom praksisteori og postmodernisme? Hvilke likheter ser du? Frederik Barth sa en gang på 1990-tallet at han var den første postmodernist. (Han kunne med like stor (eller like liten) rett ha hevdet at han var den første praksisteoretiker.) Men hvor stor rett hadde han egentlig til å si dette? I hvilken forstand var Barth den første postmodernist - og i hvilken forstand var han det ikke?

7. Ta utgangspunkt i de passasjer i grunnboken hvor nordisk antropologis historie beskrives (klikk her for å se en oversikt; du kan finne flere detaljer ved å slå opp på de enkelte landene i bokens index). På bakgrunn av disse beskrivelsene, beskriv kort forskjellene mellom de fire nordiske tradisjonene, og gjør såsærlig rede for hva du tror er dansk antropologis egenart. Merk at tidligere lektor ved IA, John Liep, har skrevet instituttets historie i korte trekk. Klikk her for å lese den. (Et tips: Det finnes en hemmelighet på denne siden... [Vel... den er ikke lenger så veldig hemmelig...])


Vennligst les dette!

Innleveringsmåte: Skriveøvelsen sendes per email til: finn.sivert.nielsen@anthro.ku.dk - HUSK å legge forsideskjemaet i mitt dueslag!!!! Du KAN også innlevere en papirkopi, men jeg foretrekker sterkt en digital versjon.